Tillbaka
Skyddsvärda ater i Moälven
 
 Utter  
 Uttern har minskat kraftig i vårt  land sedan 1950-talet, då den  var vanlig i hela landet. Idag
 finns
uttern fortfarande i norra
 
Sverige, samt i små spridda
 grupper i sö
dra Sverige.
 
 Tillhör familjen mårddjur.
 Hannen väger 8-12 kg och  honan
 6-8 kg
 Kan bli 18-20 år gamla
 
 Hanen och honan kan vara till-
 sammans på vårvintern, annars
 lever de ensamma. Oftast föds
 ungarna i maj och de väger ca
 130 g och är blinda de två  första veckorna. Vanligen två
 som  diar i två månader,men
 stannar hos moder i ett år.
 
 Antal ungar kan variera mellan
 1-5 st och blir könsmogna vid
 två års ålder
   Lax  
 Praktfullast är vår stora lax från
 Atlanten. Kännetecknande för alla
 laxarter är den lilla fettfenan på
 bakkroppens rygg.
 I havet har den silverglänsande
 sidor med svarta  prickar.Laxen  kan  väga upp till 45 kg. Den trivs i ström-
 mande vatten och  finns i älvar och
 stora sjöar i Sverige.
 Vanlig vikt hos oss är 3-6 kg.
 
 Ynglen kläcks på våren i söt
 vatten och lever där i 2-4 år.  Närde sedan vandrar ut i havet
 kallas de smolk.    
 I havet stannar den ytterligare i
 1-4 år och hinner växa till sig
 ordentligt. Den kallas nu
 blanklax och vandrar nu hemåt
 till sin hemaälv för att säker-
 ställa släktets fortlevnad.
 
   Flodpärlmusslan

 Flodpärlmusslan hör till de  mest hotade blötdjuren
 (molluskerna) i våra vatten.
 Den tål inte föroreningar,
 försurning eller kraftiga vat-
 tenregleringar. Bestånden i  södra Sverige har halverats
 på 100år och den finns numera
 i allt förre vatten. Den är köns-
 mogen vid 15-20 år och kan
 bli 150 år . Flodpärlmusslan
 har funnits i 80 milj.år och det
 är det senaste århundradet
 som den hotats av mänsk-
 liga åtgärder.

 Fascinerande sätt att föröka sig
 har flodpärlmusslan. I juli får hon-
 orna genom andningsvägarna ha-
 nens spermier i sig och en må-
 nad senare stöter de ut larverna.
 För den gäller det att hitta en lax
 eller örings gälar och leva där
 som parasit i 9-10 månader. När
 den blivit en halv millimeter stor
 släpper den taget och med lite
 tur sjunker den till botten där den
 kan gräva ner sig. Är förutsätt-
 ningarna goda har den efter 8 år  
 blivit en cm. Musslans spridning
 sker under parasitstadiet.
 
 


 Öring    
 Öringen är vanligtvis mindre än
 laxen och den är silvrig med
 grön eller brunaktig rygg, svar-
 ta och röda fläckar längst si-
 dan och ofta en gulaktig under-
 sida. Öringen har flera prickar
 än laxen. I våra svenska vatten
 kan den nå en vikt på 15 kg

 Öringen påträffas i nästen he-
 la Sverige men olika bestånd.
 Havsöring, insjööring och
 bäcköring. Beroende på var de
 lever skiljer man på öringar  som havsvandrande eller le-
 ver i insjö respektive bäck.
 Den havsvandrande har som
 laxen kläckts i sötvatten och
 efter några år vandrat ut i havet