Tillbaka


 Sågkronologi

 1453 Urkund skrift-
 lig handling om att  anlägga
sågkvarnar i  Sverige
 1554 Första krono-  sågen uppförs i Norr
 land vid Testeboån i  närheten av Gävle

 1573 I september  står Skortsjö krono
 såg klar. Den första
 i Ångermanland
 1739 Kunglig maje-
 stät anbefaller lands
 hövdingarna tillåta
 bygga sågkvarnar
 1740 Under 1740-
 talet gör finbladiga
 sågar sitt inträde i
 Norrland
 1742 Härnösandes
 borgarna äger privi-
 legium övar Ånger-
 ländsk trävatuhandel

 

 

Kronosågen vid Galasjöån

Att människan är ”alltings mästare” torde i högsta
grad gälla för den historiska utvecklingen att
sönderdela trädet och utvinna råämnen till en
mängd användningsområden.

Långt bakom horisontens historia ligger den tid
då trädet började tas i bruk av människan för att
fylla en av hennes viktigaste livsbehov.

Yxan och dess utveckling kan i förlängningen ses
som vidare utveckling till handsågen.
Med vattenkraftens hjälp mekaniserades sågningen i
Sverige på 1500-talet,först som den grovbladiga
sågen och som under 1700-talet ersattes av den
finbladiga sågen.
Kanske såg kronosågen möjligen ut så här när den
startade sin sågning i september 1773


Del av karta från 1850.Ån har i dag
en annan sträckning. Märk den
gröna
ringen som troligen markerar där en
gång kronosågen låg.


 

 

 

 

 

 

 
 

Det var vid Skortsjöån det började. Såghistoriken i Mo- älven är mer än 300 år gammal.
Redan i september 1573 togs
Ångermanlands första krono-
såg i bruk vid Galasjöån, ett
biflöde till Moälven

Den grovbladiga kronosågen
sågade åren 1573-1589 sam-
manlag 3940 stockar.

Vid sekelskiftet(1600) bör-
jade virkesbristen göra sig
kännbar.

Kronosågen i Skortsjö avlös-
tes av en såg i Utansjö vid Ångermanälven i början av
seklet (1600).

Det gick inte att leverera småvirke till sågen, för enligt påbud från hertig Karl skulle stockarna vara 12 alnar, 7,2 m
långa och ur varje stock kunna kunna såga ut ½ tolfter (6st)
bräder( plankor)

 


   

På direktiv av Johan
den III anlades krono-
sågen i skortsjö.

Till sågen skulle bön-
derna lämna en stock
per mantal,således en
skatteplåga.

För tredske mot "såge-
hjelpen" fick man böta
3 mark.


Rekonstruk-
tions karta